Bagmatic

Wir bieten 100% biologisch abbaubare Folie für unsere Beutel an!

Verfügbar in:

Black Op Biodegradable LLDPE
Clear Bio-degradable LLDPE
Green Tint BioDegradable LLDPE
White Op Biodegradable LLDPE

Bio Bags (1)